Felhasználási feltételek

A rendszer igénybevételével Ön, mint Felhasználó elfogadja, hogy egyetért és tudomásul veszi a jelen felhasználási feltételeket.
A Szolgáltató az alábbi feltételekkel biztosítja ingyenes szolgáltatását:

I. A használati feltételek tartalma
  1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a memekereso.hu (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett https://memekereso.hu oldalon (továbbiakban Weboldal) elérhetõ információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás igénybe vevõje (továbbiakban Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A Szabályzatban foglaltak betartása mind a szolgáltatóra, mind a felhasználóra nézve kötelezõ.
  2. Felhasználónak minõsül minden személy, aki megtekinti a weboldalt, tartalmat helyez el, illetve a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi. A felhasználó a szolgáltatás használatával elfogadja jelen szabályzat rendelkezéseit.
  3. A feltöltő olyan természetes, vagy jogi személy, aki a szolgáltató weboldalán tartalmat tesz közzé .
  4. Felhasználó az lehet, aki elmúlt 18 éves, cselekvõképessége nem korlátozott és nem cselekvõképtelen; vagy 14. életévét betöltött nem cselekvõképtelen kiskorú, aki a szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselõjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.
  5. A szolgáltató bármikor jogosult a szerzõdés egyoldalú módosítására azzal a feltétellel, hogy a módosításról tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követõen a weboldal használata a szerzõdés módosításának elfogadását jelenti.
  6. A szabályzat aktuális változata a weboldal felső részén elhelyezett menüben, az “Információk“ alatt levő “Felhasználási feltételek” linkre kattintva érhetõ el.
  7. A felhasználó a weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során, bejelentkezéssel elfogadja és magára nézve kötelezõnek ismeri el a jelen szabályzat és az annak elválaszthatatlan részét képezõ Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a szabályzat betartására.
  8. A felhasználó viseli és vállalja a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelosséget.
  9. A felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a felhasználó által megadott személyes adatokat, a weboldal használata során begyûjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott oldalak listája, technikai adatok, a weboldal felhasználó által történõ felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektõl beszerzett felhasználói információk, feltöltött tartalmak) rögzíti és az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és célokra használja fel.
II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzõi
  1. A Szolgáltató helyet biztosít a felhasználói részére tartalom publikálására, az oldaon illetve adatbázisában. A szolgáltató által ingyenesen biztosított internetes felület használatával a felhasználó tölti fel adatait. A felhasználó által elhelyezett képeket a szolgáltató jogosult elektronikus vízjellel ellátni.
  2. A weboldal megtekintése és az azon történõ keresés ingyenesen és regisztráció nélkül is lehetséges. A weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások regisztrációt követõen ingyenesen érhetõek el. A weboldalon történõ minden regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes.
  3. A felhasználó kijelenti, tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa a weboldalon elhelyezett tartalom, fényképek a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fûzõdõ jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.
  4. A weboldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegû, annak bárminemû igénybevétele valamennyi felhasználó saját kockázata és felelõssége.
  5. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a memekereso.hu honlapon elhelyezett tartalomért, adatokért, képekért, információkért stb. (továbbiakban: Tartalom), azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért a felhasználó felelosséggel tartozik. A szolgáltatót semmilyen feleloség nem terheli a felhasználó által feltöltött tartalomért.
  6. A szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók hiba- és zavarmentes mûködését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a weboldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. A szolgáltató azonban minden tõle telhetõt elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülõ zavarok mielõbbi elhárítása érdekében.
  7. A szolgáltató a weboldal és szolgáltatásai elvárttól eltérõ mûködésébõl, megváltozásából, az adatok törlésébõl vagy elvesztésébõl, a szolgáltatás korlátozásából eredõ bármilyen kár megtérítését kizárja.
  8. A felhasználó által elhelyezett tartalmat, illetve annak valódiságát a szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenõrizni, az ott található tartalomért a szolgáltató semmilyen felelõsséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett tartalom a szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat elõzetes figyelmeztetés és értesítés nélül eltávolítani. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, a felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban a szolgáltatónál felmerülõ valamennyi költség és kár megtérítésére.
  9. Mivel az internet nyitott és nem tekinthetõ biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkezõ károk tekintetében a szolgáltató kártérítési felelõsségét kizárja.
  10. A szolgáltatás mûködtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján közvetítõ szolgáltatásnak minõsül.
III. A Szolgáltatás igénybevétele és a regisztráció
  1. A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelõ megadására. Kötelezõen megadandó adatok esetén a formai ellenõrzés automatikusan megtörténik. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenõrizni és jóváhagyni. Ezt követõen kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. A szolgáltató a regisztráció során bejelentkezési linket küld elektronikus levél formájában a megadott email címre. Sikeres regisztráció és annak aktiválása esetén a szolgáltató haladéktalanul biztosítja a rendszer használatát.
  2. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért a szolgáltató felelõsséget nem vállal. A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak a szolgáltató általi visszaigazolásával felek között a szerzõdés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerzõdés nem minõsül írásban megkötött szerzõdésnek. A szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. A regisztrált felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az bejelentkezés után férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni. A felhasználó jogosult a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelõek, pontosak és idõszerûek legyenek. Amennyiben a felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, a szolgáltató minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztõ, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelõ adatokat ad meg. Ilyen esetekben a felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
  3. A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen szabályzat betartása mellett használható
  4. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatás jelen szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történõ felhasználását, és/vagy a szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a szolgáltatás mûködtetését
  5. Tilos a felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a szolgáltatás rendeltetésszerû használatától különbözõ célú felhasználása, illetve gyûjtése.

Tiltott továbbá:

 • bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel a memekereso.hu, vagy a szolgáltatás módosítása végezhetõ el, illetve amely befolyásolhatja a memekereso.hu, vagy a szolgáltatás rendeltetésszerû mûködését,
 • olyan megoldás használata, amely a szolgáltatás jogszabályokba ütközõ módon történõ felhasználását, vagy a szolgáltatás üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet mûködését, elérhetõségét befolyásolja;
IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
  1. Az egyes felhasználókat terheli a teljes felelõsség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A felhasználók kötelesek a szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértõ cselekedetrõl. A szolgáltató nem vállal felelõsséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredõ károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelõsséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
  2. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttmûködik a hatóságokkal a jogsértést elkövetõ személyek felelõsségre vonása érdekében.
  3. A szolgáltatás, valamint a weboldalon a szolgáltató által elérhetõvé tett tartalom szerzõi jogi védelem alatt áll. A szerzõi jogok összessége és az adatbázis elõállítójának védelmét szolgáló jogok a szolgáltatót illetik meg, és a szolgáltatás rendeltetésszerû használatával velejáró olvasáson, képernyõn történõ megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történõ merevlemezre történõ lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a szolgáltató elõzetes írásbeli engedélyének hiányában.
VII. A Szerzõdés megszûnése
  1. A Felhasználó bármikor töröltetheti a regisztrációját, oly módon, hogy a szolgáltatás oldalainak fejlécében levő menüből elérhető kapcsolat űrlapon keresztül jelzi ezt az igényét szolgáltató felé. Ebben az esetben a jelen szerzõdés azonnali hatállyal és automatikusan megszûnik.
  2. Amennyiben a felhasználó megszegi a jelen szerzõdés feltételeit, a szolgáltató törölheti a felhasználói fiókot, amely esetben a jelen szerzõdés automatikusan és azonnali hatállyal megszûnik.
  3. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egy részét vagy egészét bármikor, elõzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszûntesse.
Jelen felhasználási feltételeket a szolgáltató elõzetes bejelentés nélkül bármikor aktualizálhatja.
Utolsó frissítés: 2023. június 1.